Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi Toán / Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán đồ thị hàm số và các bài toán liên quan

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán đồ thị hàm số và các bài toán liên quan

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán đồ thị hàm số và các bài toán liên quan

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT môn Toán đồ thị hàm số và các bài toán liên quan

Nội dung tài liệu bao gồm:
– Nhận dạng đồ thị hàm số
+ Nhận dạng đồ thị hàm số bậc ba.
+ Nhận dạng đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương.
+ Nhận dạng đồ thị hàm số nhất biến.
+ Nhận dạng đồ thị hàm số mũ.
+ Nhận dạng đồ thị hàm số lôgarit.
– Tương giao đồ thị hàm số
– Biên luận nghiệm thông qua đồ thị
– Một số bài toán tương giao thường gặp
+ Bài toán 1. Biện luận tương giao hàm bậc ba với đường thẳng.
+ Bài toán 2. Tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số nhất biến chứa tham số.
+ Bài toán 3. Tương giao của đường thẳng với hàm số trùng phương chứa tham số.
+ Bài toán 4. Biện luận m để phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện k (hàm số khác).
– Bài toán tiếp tuyến

Tài liệu gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm (kèm đáp án và lời giải chi tiết) giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Cực Trị của hàm số
Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Cực Trị của hàm số