Home / Tài liệu Ôn Thi THPT / Ôn thi Toán / Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân

Tổng ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn học sinh khối 12 Tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân
Nội dung tài liệu bao gồm:
A. PHÉP ĐẾM
1. Lý thuyết.
+ Quy tắc nhân: Để hoàn thành công việc cần chia ra k giai đoạn → Sử dụng quy tắc nhân.
+ Quy tắc cộng: Để hoàn thành công việc bằng nhiều trường hợp → Sử dụng quy tắc cộng.
+ Hoán vị: Xếp n phần tử theo thứ tự → Sử dụng hoán vị.
+ Tổ hợp: Chọn k phần tử trong n phần tử tùy ý → Sử dụng tổ hợp.
+ Chỉnh hợp: Chọn k phần tử trong n phần tử và xếp → Sử dụng chỉnh hợp.
2. Câu hỏi và bài tập cùng mức độ đề minh họa.

B. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
1. Lý thuyết.
+ Cấp số cộng: Một dãy số được gọi là cấp số cộng nếu số liền sau trừ số liền trước bằng một hằng số không thay đổi, hằng số không thay đổi đó được gọi là công sai d.
+ Cấp số nhân: Một dãy số được gọi là cấp số nhân nếu số liền sau chia số liền trước bằng một hằng số không thay đổi, hằng số không thay đổi đó được gọi là công bội q.
2. Câu hỏi và bài tập cùng mức độ đề minh họa.

Download Tài liệu: PDF

Xem thêm: Tài liệu ôn thi môn Toán