Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội

Cùng gửi đến các thầy cô và các bạn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội
Đề gồm 03 trang, có mã đề 001, với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài 60 phút
Chúc các bạn học tập và thi tốt.


Gợi ý đáp án: Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2019 – 2020 sở GD&ĐT Hà Nội
mã đề 001
I. MULTIPLE CHOICE

1. A
2. B
3. A
4. A
5. A
6. D
7. D
8. C
9. A
10. D
11. D
12. C
13. C
14. B
15. A
16. B
17. B
18. B
19. B
20. C
21. A
22. B
23. A
24. B
25. A
26. A
27. C
28. D
29. C
30. C
31. A
32. C

II. WRITING
33. I haven’t met him for 3 years.
34. If I had money, I could buy that shirt.
35. She hasn’t been invited to the party.
36. She advised me not to buy that coat.
37. The Smiths, whose house had been destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.
38. The sun shone so brightly that Mary had to put on her sunglasses.
39. The more exercises I do, the more new words I can remember.
40. I wish I had invited her to my birthday party last week.

Download Đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Thái Bình năm 2019 – 2020