Home / Tài liệu tiếng Hàn / Download Active Korean 4 (PDF + Audio)

Download Active Korean 4 (PDF + Audio)

Active Korean 4
Tác giả: Ngôn ngữ Giáo dục Viện Đại học Quốc gia Seoul

Active Korean 4 Là cuốn sách bổ sung cho KOREAN, cuốn sách chứa câu bài tập cấu trúc và trò chuyện tập thể dục trên các mô hình trình bày trong mỗi chương của Hàn Quốc.
– Đối thoại dựa trên các tình huống hàng ngày trong cuộc sống có thể dễ dàng thích nghi với cuộc sống thực.
– Mỗi đơn vị được tổ chức theo dòng chảy của môi trường lớp học thực sự, từ vựng, chính Dialogues, để khoan thoại, làm cho nó dễ dàng cho người học noi theo.
– Nhiệm vụ và các hoạt động khác nhau được cung cấp để cho người học phát triển kỹ năng giao tiếp của họ và sử dụng ngôn ngữ một cách sáng tạo.
– Điểm ngữ pháp và ngữ pháp tham khảo giúp người học hiểu được tập quán của điểm ngữ pháp, mà cũng làm cho tự học tốt.
– Hình ảnh sống động và hình ảnh minh họa giúp người học hiểu được văn bản và kích thích sự quan tâm của họ.

Table of contents:
Preface 머리말
How to Use This Book 일러두기
Scope and Sequence 교재 구성표

Unit 1 Appearance and Personality 외모와 성격
Unit 2 Convenient Life 편리한 생활
Unit 3 Incidents and Accidents 사건, 사고
Unit 4 Dream and Reality 꿈과 현실
Unit 5 Mistakes and Regrets 실수와 후회
Unit 6 Company 회사
Unit 7 Consuming and Saving 소비와 절약
Unit 8 Korea 한국
Unit 9 Travel 여행

(가능하다면 독자는 서점에서 원작을 사서 저자를 지원해야합니다.)

Download PDF + Audio: Tại đây

Xem thêm:
Active Korean 2 (English and Korean Languages)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *