Home / Tài liệu tiếng Hàn / Download Active Korean 2 ( PDF + Audio)

Download Active Korean 2 ( PDF + Audio)

Active Korean 2 (English and Korean Languages)

ACTIVE KOREAN 2 is a short-term lower-intermediate Korean study book featuring:
– Dialogues based everyday situations
– Real class based unit
– Various tasks and activities to develop skills
– Detailed and illustrative grammar point
– Vivid pictures and illustrations

Contents:
Unit 1 Family 가족
Unit 2 Transportation 교통
Unit 3 Reason 이유
Unit 4 Post Office 우체국
Unit 5 Reservations 예약
Unit 6 Etiquette 예의
Unit 7 Hospital 병원
Unit 8 Advice & Suggestions 충고와 제안
Unit 9 Shopping 쇼핑

(가능하다면 독자는 서점에서 원작을 사서 저자를 지원해야합니다.)

Download PDF + CD: Tại đây

Xem thêm:
Tài liệu Elementary Korean Workbook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *