Home / Tài liệu Ngoại Ngữ / Học tiếng Hàn / Download 이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 4 ( PDF+ CD)

Download 이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 4 ( PDF+ CD)

이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 4

KIIP Korean Class Level 4
법무부 사회통합프로그램 4단계 (한국어와 한국문화 중급 2) 교육과정 등의 교재로 이민자의 한국 사회 적응을 돕고 언어 교육의 효율성을 극대화하는데 중점을 둔 교재입니다. 이민자의 한국 사회 적응을 돕고 언어 교육의 효율성을 극대화하는 데 중점을 두었습니다.

(가능하다면 독자는 서점에서 원작을 사서 저자를 지원해야합니다.)

Download PDF + CD: Tại đây

Xem thêm tài liệu:
이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *