Home / Tài liệu tiếng Hàn / Download 이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 2 (PDF+CD)

Download 이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 2 (PDF+CD)

이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 2

이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 CD1장포함
KIIP Korean Class Level 2

법무부 사회통합프로그램 2단계 (한국어와 한국문화 초급 2) 교육과정 등의 교재로 이민자가 한국어와 한국 문화를 좀 더 쉽고 재미있게, 그리고 효과적으로 배울 수 있도록 구성한 책입니다. 또한 이민자가 한국 사회의 구성원으로서 보다 쉽게 지역 사회에 융화될 수 있도록 하는데 목표를 두었습니다. 이와 더불어 이민자들에게 민주국가의 구성원으로서 기초 법질서에 관한 소양을 심어주기 위해 내용 구성에 더욱 세심한 배려를 하였습니다. 이민자들은 이 책에 등장하는 인물들의 가정생활, 지역 생활, 직장 생활 등을 통해 자연스럽게 한국 사회에 적응해 가는 과정을 배울 수 있을 것입니다.

목 차:
1. 어떤 영화를 좋아해요?
2. 어제 산 지갑을 잃어버렸어요
3. 일요일마다 대청소를 해요
4. 수영할 수 있어요?
5. 운동을 하고 싶지만 시간이 없어요
6. 김치를 볶은 후에 물을 넣으세요
7. 일이 있어서 못 갔어요
8. 오늘 밤에도 눈이 올 것 같아요
9. 친구들이 도와주기로 했어요
10. 종합 연습
11. 외국인등록증을 신청하려고 하는데요
12. 한 번 갈아타야 돼요
13. 여행 상품 상담을 하고 있어요
14. 집들이에 갈 때 무슨 선물이 좋아요?
15. 여기에서 사진을 찍어도 돼요?
16. 쉽게 친해질 수 있을까요?
17. 빨리 나으세요
18. 선생님 말씀 잘 들어
19. 말하기 대회에 나간 적이 있어요?

(가능하다면 독자는 서점에서 원작을 사서 저자를 지원해야합니다.)

Download PDF + CD: Tại đây

Xem thêm tài liệu:
Active Korean 2 (English and Korean Languages)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *