Home / Tài liệu tiếng Hàn / Download 이민자를 위한 한국어와 한국문화 기초 – KIIP Korean Class Level 0 ( PDF+ CD)

Download 이민자를 위한 한국어와 한국문화 기초 – KIIP Korean Class Level 0 ( PDF+ CD)

이민자를 위한 한국어와 한국문화 기초 – KIIP Korean Class Level 0

법무부 사회통합프로그램 0 단계 (한국어와 한국문화 초급) 교육과정 등의 교재로 이민자가 한국어와 한국 문화를 좀 더 쉽고 재미있게, 그리고 효과적으로 배울 수 있도록 구성한 책입니다. 또한 이민자가 한국 사회의 구성원으로서 보다 쉽게 지역 사회에 융화될 수 있도록 하는데 목표를 두었습니다. 이와 더불어 이민자들에게 민주국가의 구성원으로서 기초 법질서에 관한 소양을 심어주기 위해 내용 구성에 더욱 세심한 배려를 하였습니다. 이민자들은 이 책에 등장하는 인물들의 가정생활, 지역 생활, 직장 생활 등을 통해 자연스럽게 한국 사회에 적응해 가는 과정을 배울 수 있을 것입니다.

(가능하다면 독자는 서점에서 원작을 사서 저자를 지원해야합니다.)

Download PDF + CD: Tại đây

Xem thêm tài liệu:
이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 1 – KIIP Korean Class Level 3
이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 1 – KIIP Korean Class Level 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *