Home / Tài liệu tiếng Hàn / Download 사회통합프로그램(KIIP)을 위한 한국사회 이해 – KIIP Korean Class Level 5

Download 사회통합프로그램(KIIP)을 위한 한국사회 이해 – KIIP Korean Class Level 5

Download 사회통합프로그램(KIIP)을 위한 한국사회 이해 – KIIP Korean Class Level 5

KIIP Korean Class Level 5
법무부 사회통합프로그램 5단계 (한국사회 이해) 교육과정 등에 참여하는 이민자들이 한국사회 전반에 대해 보다 폭넓게 이해해 가고, 나아가 한국사회의 일원으로서 지녀야 할 기본소양과 자질을 충분히 함양해 가는데 도움을 주고자 하는 목적에서 만들어진 교재입니다.


(가능하다면 독자는 서점에서 원작을 사서 저자를 지원해야합니다.)

Download tài liệu: PDF

Xem thêm tài liệu:
이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 4
Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt – Cao Cấp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *