Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download 新日本語の中級 – Shin Nihongo No Chuukyuu Bản dịch tiếng Việt PDF

Download 新日本語の中級 – Shin Nihongo No Chuukyuu Bản dịch tiếng Việt PDF

新日本語の中級 – Shin Nihongo No Chuukyuu (Bản dịch tiếng Việt)

Chia sẻ tài liệu học tiếng Nhật Shin Nihongo No Chuukyuu bản dịch tiếng Việt.
Giáo trình 新日本語の中級 – Shin Nihongo No Chuukyuu gồm 20 danh sách từ vựng: Hỏi thăm – xác định; Liên lạc bằng điện thoại; Yêu cầu; Xin nhận phép; Mời – từ chối; Đi thăm – giới thiệu; Kể về bệnh trạng; Đi mua hàng; Hỏi thăm đường đi; Giải thích thứ tự; Giao tiếp; So sánh; Than phiền – xin lỗi; Khen ngợi – khiêm tốn; Nói chuyện về công việc; Tỷ du; Bàn bạc – đề án; Lập kế hoạch; Trình bày ý kiến; Suy nghĩ về môi trường
Chúc các bạn học tập tốt!


(条件がある場合は、元の本を購入する必要があります)

Download tài liệu: PDF

Xem thêm tài liệu:
Tổng hợp 631 từ vựng tiếng Nhật N4
Giáo trình dạy tiếng Nhật của đài NHK (PDF+ Audio)